Vy över Fisktorget

Fisktorget, foto Albin Hedling
Fisktorget 2021, foto Studio Digital

Fisktorget har genom Faluns historia varit en viktig plats för stadens handel. Från början var marken sankmark som under åren fylldes på med slagg. I de arkeologiska utgrävningar som utfördes på platsen 1996 kunde man konstatera att området under 1600-talet använts som kajplats för i- och urlastning av varor på båtar som gick från Faluån, genom Tisken och vidare ut i Runn mot andra destinationer och tillbaka.

Torget blev officiellt salutorg 1868, men det var först 1902 som även försäljning av matvaror tilläts, vilket förmodligen gav upphovet till namnet Fisktorget. I början av 1900-talet präglades torghandeln av flertalet färgstarka och minnesvärda personligheter som tjänade sitt levebröd på platsen. Däribland framträder Kött-Nanna och Fläsk-Mina, konkurrenter som inte alltför sällan hamnade i livliga bråk med varandra. Här hittade man också den frispråkiga och stundtals ogenerat burduse blomsterförsäljaren Wilhelm Clefberg, men även Karamell-Emma som var mycket omtyckt bland barnen av förståeliga skäl.

Varifrån bilden är tagen var inte helt lätt att bestämma. Två tänkbara kandidater ställdes mot varandra: det gamla varmbadhuset från 1911, ritat av Klas Boman och rivet i mars 1974, samt det nya polishuset, ritat av Jack Hansson och uppfört 1968. Det som talade emot polishuset var att badhuset borde ha synts i bild ifall den var tagen därifrån. Vid mätningar utifrån flygfotografier från ungefär samma tid kunde vi dock konstatera att det vore fullt möjligt att fotografera torget från polishuset utan att badhuset syntes. Efter närmare granskning av bilden och jämförelser med flygfoton, drog vi slutsatsen att fotografiet med största sannolikhet är taget från polishusets nordöstra flygel. Den bedömningen gjordes utifrån vilka fönster som syns på Tidstrandska huset och Falanbiografen, hur byggnader i bakgrunden framträder, samt hur lyktstolparna vid åkanten står i förhållande till bakgrunden.

Vid vilken tidpunkt fotografiet togs är heller inte fastställt. Biblioteket med sin trappformade fasad utmed Fisktorget byggdes 1968 efter ritningar av Sven Backström och Leif Reinius (den fjärde våningen som idag kröner huset tillkom 1987). Tidigare än 1968 kan fotot alltså inte vara taget.

Ifall nu bilden skulle ha tagits från badhuset kunde det inte ha skett senare än sommaren 1973, att döma av det grönskande lövverket; badhuset revs i mars och då är det inte mycket utslaget på träden. Men när nu bildutsnittet tillåter en sorts Schrödingers badhus*, som kan både finnas och inte finnas utanför bild, får vi förlita oss på andra uppgifter.

Falantorget som skymtas centralt i bild med trappor upp från Fisktorget byggdes över 1988*, men handeln på Fisktorget förflyttades till Stora Torget redan i augusti 1977. På bilden kan vi se att handel fortfarande pågår, sålunda är bilden tagen före 1977. Detta fick vi sedan bekräftat genom informationen att bildens fotograf, Albin Hedling, sålde den till Falu kommun år 1976 för en summa av 4 kronor och 50 öre. I markplan på Falanbiografen ses också Fiskaffären Falan, en butik som återfinns i telefonkatalogen sista gången 1974, vilket begränsar tidsspannet till 1968–1974.

Dagens vy över Fisktorget är i alla fall fotograferad från polishuset år 2021, men från en mer centrerad position än det äldre fotot.

*Referens till Schröderingers katt, ett begrepp som syftar till ett resonemang inom kvantmekaniken där flera tillstånd kan samexistera trots att de är ömsesidigt exkluderande.

**Falantorget kan du läsa om i tidigare ”Ett ögonblick av Falun”.

För den nyfikne infogas här nedan flygfotografier som ligger till grund för resonemangen i texten:

Lyktstolparnas positions i förhållande till bakgrunden.
Möjligt synfält utanför Schrödingers badhus.
%d